ANA SAYFA

İLETİŞİM

DUYURULAR

PROGRAM

TR

EN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEMA

Başrol: …

Sanat, sınırları ve tanımı var olduğu andan itibaren değişen bir olgudur. İnsan, tarihten günümüze aklını ve yeteneklerini kullanarak, olmayan tanım ve sınırlarla sürekli kendini geliştirir, araştırır, keşfeder ve sanat üretiminde eyleminde devinim halindedir. Platon’a göre ideaların taklidi olan sanat, 19. yüzyılda sanatçının ifadesi olmaya başlamış ve Danto’nun deyişiyle cisimleşmiş anlamlara dönüşmüştür. Mağara alegorisinden Alberti’ye, Duchamp’tan günümüze kadar olan sürece bakıldığında ise sanatta baskın olan değerler ve roller sürekli değişim göstermiştir. Kant’ın ifadesiyle tanımı kendinde olan saf sanat…

Yeni dünya düzeninde, sanatçı da önemli roller üstlenmiştir. Yaşanan savaşlar, ekonomik bunalımlar, toplumsal eşitsizlikler, hızla ilerleyen sanayi, hızlı kentleşme vb. birçok olay sanatçıyı daha duyarlı olmaya itmiştir. Sanat alanında kırılmaları sağlayan önemli hareketlenmelerin temel mantığı, sanatın artık iyileştirici bir yönü olmadığı, insanlığa sanatın kalıplaşmış değer ve tanımlarıyla değerleriyle, tanımlarıyla katkı sağlamadığıdır. Alışılmış bütün sanat değerlerinin yerine özgül ağırlığı olan sanatçı; yıkıcı, sarsıcı, şaşırtıcı yaklaşımlarıyla tamamen yenilikçi anlayışlara kapı aralamıştır. Bu nedenledir ki, birçok sanatçı, üstlendiği önemli rollerle, yeni anlayış ve yaklaşımların öncüleri olmuştur. Günümüz sanat yapılanmalarında öncü sanatçıların üstlendiği roller yeni açılımları cesaretlendirerek;  sanat alanına yeni aktörlerin çıkmasına katkı sağlamıştır. Asıl soru, öncü sanatçıların nasıl bir fark yaratarak başrolü üstlendikleri ve günümüz sanat pratiklerinde ve yaklaşımlarında bu rolleri belirleyen gerçeklerin ne olması gerektiğidir?

Yaşamın akışı ile dönüşüme uğrayan sanatın varlık amacı ve tanımı, içinde olduğumuz yapı ve sanallıkla birlikte dönüşmeye ve sanatta başroller değişmeye devam etmektedir. Sanatın geniş söylem alanına yeni üretim alanları eklenmiştir. Tüm deneyimlerimizin yeniden şekillendiği bu alan içinde baskın olan nedir? Başrol, doldurulması gereken yeni bir tanım olmamakla birlikte, sanatta var olmanın mücadelesidir. Geçmişten günümüze sürekli tartışmaya konu olan biçim, içerik, işlev mi? Yoksa değişen dünyanın vazgeçilmezi olan sanallık, gerçeklik, teknoloji mi?

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Uluslararası Sanat Sempozyumu’nun kavramsal çerçevesini oluşturan Başrol:… araştırmacıları, sanatın başrolünde neyin, nelerin olduğunu çok yönlü ve disiplinlerarası bir yaklaşımla tartışmaya ve yorumlamaya davet etmektedir.

 

Alt Başlıklar

Doğa

Sanal Ortam ve Dijital Dönüşüm

Nesnellik-Öznellik

Antoposen Çağı

Ekoloji

Sanal-Gerçek

Neo Art-Bio Art

Belirsizlik-Olasılıklar

Bellek-Afazi

Merkez-Periferi

Geçicilik ve Kalıcılık

Kültür Kodları

Sanat ve Oyun

Ritüel-Döngü

Ego, Post-Humanizm ve Transhumanizm

 

 

 

 

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ